Call Us: +36-1-555-2222
Follow Us:

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

I. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK, AZ ADATKEZELŐ

 

1.1. Az adatkezelő személye és tevékenysége

A jelen Tájékoztatóban („Tájékoztató”) bemutatott adatkezelések tekintetében az adatkezelő az Impact Asset Management Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1016 Budapest, Gellérthegy utca 17.; cégjegyzékszám: 01-10-048353; e-mail: info@impactalapkezelo.hu; honlap: www.impactalapkezelo.hu; telefonszám: +36-1-555-2238; a továbbiakban: „Adatkezelő”).

Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.

Az Alapkezelő a befektetési alapkezelést a H-EN-III-130/2016. számú engedély alapján végzi.

 

1.2. Irányadó jogszabályok

Az Adatkezelő a tevékenységét az Európai Unió és Magyarország jogszabályai hatálya alatt végzi. Az adatkezelésre elsősorban az Európai Unió általános adatvédelmi rendelete vonatkozik (Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről; továbbiakban: „GDPR”).

 

1.3. A Tájékoztató hatálya, az érintett

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő adatkezeléseire terjed ki. Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag a GDPR hatálya alá tartozó adatkezelésekre terjed ki. Jelen Tájékoztató kiterjed a és a www.impactalapkezelo.hu weboldal (továbbiakban: „Weboldal”) adatkezeléseire.

A GDPR alapán személyes adat az azonosított vagy azonosítható természetes személyre (továbbiakban: „érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések esetében érintett az a személy, aki az Adatkezelővel jogviszony létesítését kezdeményezi, ebből a célból az Adatkezelővel kapcsolatba lép, az Adatkezelővel szerződés köt.

Mindezek alapján jelen Tájékoztató hatálya nem terjed ki azon adatokra, amelyek nem természetes személyekre vonatkoznak (pl. cégadatok), vagy amelyek nem hozhatók kapcsolatba természetes személyekkel (pl. statisztikai adatok, azon adatok, amelyek anonimizáltak).

Jelen Tájékoztató hatálya kizárólag az Adatkezelő adatkezelésére terjed ki.

 

1.4.Forgalmazáshoz kapcsolódó adatkezelés

Az Adatkezelő az általa kezelt befektetési alapokban részesedést (befektetési jegyet) vásárlók személyes adatait nem kezeli. Ezen természetes személyek adatait kizárólag azon forgalmazó, illetve annak ügynöke kezeli, akivel az érintett kapcsolatba lép, és amelyen keresztül az érintett a befektetéseit kezeli. Ezen forgalmazók minden esetben önálló adatkezelők, személyes adatokat az Adatkezelő részére nem adnak át. Ezen forgalmazók és ügynökeik adatkezeléséről minden esetben a forgalmazó tud tájékoztatást adni.

 

II. AZ ADATKEZELÉS ELVEI, CÉLJA, JOGALAPJA

 

2.1. Az adatkezelés elvei

Az Adatkezelő az adatokat jogszerűen, tisztességesen, és az érintett számára átlátható módon kezeli. Az Adatkezelő törekedik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek. Az Adatkezelő biztosítja az érintett jogainak érvényesülését, és megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

 

2.2. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő tevékenységének ellátása érdekében kezel személyes adatokat. A jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések az alábbi célokat szolgálják:

-    az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

-    az érintett igényeinek feltárása;

-    a Weboldal üzemeltetése, szolgáltatások nyújtása;

-    az Adatkezelő és az érintettek közötti szerződések előkészítése;

-    a szerződéskötéshez szükséges adatok, nyilatkozatok rögzítése;

-    szerződések teljesítése;

-    a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

-    jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése;

-    az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás.

 

2.3. Az adatkezelés jogalapja

Figyelemmel arra, hogy az Adatkezelő több célból is kezel személyes adatot, az adatkezelés jogalapja is többféle lehet.

Az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

Az adatkezelés jogalapja egyes esetekben az érintett hozzájárulása. A hozzájárulás minden esetben önkéntes, azonban a hozzájárulás elmaradása eredményezheti azt, hogy az érintett és az Adatkezelő között a jogviszony nem jön létre. Az Adatkezelő az érintettet minden esetben tájékoztatja az adatkezelésről.

Az Adatkezelő és az érintett között létrejött szerződés (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Amennyiben az érintett az Adatkezelővel szerződést köt, a szerződésben és a kapcsolódó nyomtatványokon megadja azon adatait, amelyek szükségesek a szerződés teljesítéséhez. A jelen pont szerinti esetben az adatkezelés a szerződés teljesítése és az érintett által kezdeményezett lépések megtétele érdekében történik, a GDPR hivatkozott pontja alapján.

Amennyiben az érintett valamely, az Adatkezelő által kért, vagy szerződésben megjelölt adat kezeléséhez nem járul hozzá, jogában áll az adat megadását megtagadni. Amennyiben az adat kezelése jogszabály alapján kötelező, vagy az adat hiányában a szerződés nem teljesíthető, az adat megadásának hiányában a szerződés nem jön létre.

Jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)

Az adatkezelés jogalapja bizonyos esetekben jogszabály rendelkezése.

 

III. AZ EGYES ADATKEZELÉSEK, A KEZELT ADATOK KÖRE

 

3.1. Weboldalhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő működteti a Weboldalt, amely szabadon látogatható, a Weboldal megtekintése regisztrációt, adatok megadását nem igényli. Amennyiben az Adatkezelő a Weboldalon kapcsolatfelvételi űrlapot hoz létre, az érintett megadhatja adatait, amelyet az érintett kitölthet, majd az Adatkezelő az adatok felhasználásával az érintettel kapcsolatba lép.

A Weboldalon cookie-k alkalmazása történik, az alábbi 4.4. pontban meghatározottak szerint.

Kezelt adatok köre: Az érintett által megadott adatok, név, e-mail cím, telefonszám, az érintett egyéb megjegyzése.

Az adatkezelés célja:

-    az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

-    a Weboldal üzemeltetése, szolgáltatások nyújtása.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő törli az adatokat, amennyiben az érintett azt kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt (vagyis a későbbiekben nem kerül sor kapcsolatfelvételre).

 

3.2. Reklámozási célú adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Amennyiben az érintett ahhoz hozzájárul, az Adatkezelő jogosult arra, hogy az érintett megadott elérhetőségeit (e-mail címét, postai címét, telefonszámát) felhasználja reklámozási célra. Ennek során az Adatkezelő jogosult arra, hogy az érintettnek a közvetlen megkeresés módszerével reklámot küldjön. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Kezelt adatok köre: Az érintett neve, e-mail címe, postai címe, telefonszáma.

Az adatkezelés célja:

-    az érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama: Az adatokat az Adatkezelő törli, ha az érintett azt kéri, vagy tiltakozik az adatok kezelése ellen.

 

3.3. Adásvételi szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő rendszeresen vásárol ingatlanokat, továbbá a tulajdonában álló ingatlanokat értékesíti. Vásárlás esetén az Adatkezelő által meghatározott ügyvéd szerkeszti az adásvételi szerződést, értékesítés esetén a vevőnek jogában áll meghatározni az eljáró ügyvédet. Az adásvételi szerződés tartalmát részben jogszabály határozza meg. Az Adatkezelő az adásvételi szerződéseket minden esetben megőrzi, azokról nyilvántartást vezet. Az adatkezelésről az eljáró ügyvéd köteles tájékoztatást adni.

Kezelt adatok köre: Az adásvételi szerződésben szereplő személyes adatok, így név, születési név, születési hely és idő, érintett anyja neve, lakcíme, személyazonosító jele. A szerződésben szerepelhet az érintett személyazonosító igazolványának és lakcímkártyájának száma.

Az adatkezelés célja:

-    az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

-    az Adatkezelő és az érintettek közötti szerződések előkészítése;

-    a szerződéskötéshez szükséges adatok, nyilatkozatok rögzítése;

-    szerződések teljesítése;

-    a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

-    jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés előkészítése, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtétele, a szerződés teljesítése. A szerződéskötést követően az adatkezelés jogalapja jogszabály rendelkezése (ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény, adózás rendjéről szóló törvény, illetékekről szóló törvény, számvitelről szóló törvény).

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől (tulajdonjog bejegyzéséről) számított tíz év időtartamig őrzi. Az időtartamot az indokolja, hogy ezen időn belül szükség lehet az okiratokra elszámolás, igényérvényesítés céljából.

 

3.4. Bérleti szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés

Az adatkezelés leírása: Az Adatkezelő a tulajdonában álló ingatlanokat bérbe adja, a bérbeadás során az Adatkezelő azon partnere jár el, aki az ingatlanok kezelésével üzletszerűen foglalkozik. Az Adatkezelő a bérleti szerződéseket minden esetben megőrzi, azokról nyilvántartást vezet. Az adatkezelésről az eljáró ingatlankezelő tájékoztatást ad. Az ingatlankezelő önálló adatkezelő.

Kezelt adatok köre: A bérleti szerződésben szereplő személyes adatok, így név, születési hely és idő, anyja neve, lakcíme, személyazonosító okmány száma, kapcsolatfelvételhez szükséges adatok (e-mail cím, telefonszám).

Az adatkezelés célja:

-    az érintett személyének azonosítása, az érintettel való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás;

-    az Adatkezelő és az érintettek közötti szerződések előkészítése;

-    a szerződéskötéshez szükséges adatok, nyilatkozatok rögzítése;

-    szerződések teljesítése;

-    a jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése;

-    jogszabályban elrendelt kötelezettségek teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés jogalapja elsősorban az Adatkezelő és az érintett közötti szerződés előkészítése, a szerződéskötéshez szükséges lépések megtétele, a szerződés teljesítése. A szerződéskötést követően az adatkezelés jogalapja jogszabály rendelkezése (adózás rendjéről szóló törvény, számvitelről szóló törvény).

Az adatkezelés időtartama: Az Adatkezelő az adatokat a szerződés teljesítésétől (tulajdonjog bejegyzéséről) számított tíz év időtartamig őrzi. Az időtartamot az indokolja, hogy ezen időn belül szükség lehet az okiratokra elszámolás, igényérvényesítés céljából.

 

IV. EGYÉB, AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

4.1. Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. Adásvétel esetén az Adatkezelő az adatokat továbbítja az Adatkezelő képviseletében eljáró ügyvéd, bérbeadás esetén az ingatlankezelő felé (ezek személyéről az érintett tájékoztatást kap).

 

4.2. Adatfeldolgozók, alvállalkozók

Az Adatkezelő tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés, és a kapott utasítások szerint jogosultak eljárni, az Adatkezelő nevében. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak.

 

4.3. Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:

-    A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

-    Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);

-    Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

-    Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Az Adatkezelő a papíralapú nyilvántartások védelme érdekében megteszi a szükséges intézkedéseket különösen a fizikai biztonság, illetve tűzvédelem tekintetében.

A munkavállalók, megbízottak, és egyéb, az Adatkezelő érdekében eljáró személyek az általuk használt, vagy birtokukban lévő, személyes adatokat is tartalmazó adathordozókat, függetlenül az adatok rögzítésének módjától, kötelesek biztonságosan őrizni és védeni.

 

4.4. Technikai adatok és cookie-k kezelése

Amennyiben az érintett meglátogatja a Weboldalt, a Weboldalhoz kapcsolódó rendszer automatikusan rögzíti a felhasználó számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.

A cookie-k lehetővé teszik a Weboldal számára, hogy felismerje a korábbi látogatókat. A cookie-k az Adatkezelőt, mint a Weboldal üzemeltetőjét segítik a Weboldal optimalizálásában, abban, hogy a Weboldal szolgáltatásait a felhasználók szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy

-    megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat a felhasználónak újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

-    emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

-    elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben a felhasználó elvárásai szerint működjön, a felhasználó könnyen megtalálja a keresett információt, és

-    figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.

Az Adatkezelő a Weboldalon session cookie-t használ. Ezek az ideiglenes cookie-k csak az Ön böngészésének a végéig kerülnek tárolásra és elengedhetetlenek a weboldallal kapcsolatos egyes funkciók vagy alkalmazások megfelelő működéséhez

Amennyiben a Weboldalon az Adatkezelő külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem az Adatkezelő felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ez a weboldal, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.

A felhasználó beállíthatja webes keresőjét úgy, hogy elfogadjon minden cookie-t, elutasítsa mindet, vagy értesítse a felhasználót, ha cookie érkezik a gépére. A beállítási lehetőségek általában a böngésző „Opciók” vagy „Beállítások” menüpontjában találhatók.

Az angol nyelvű www.aboutcookies.org weboldalon található részletes tájékoztató szintén segít a különböző böngészőkben történő beállításokban

 

4.5. Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a törlésre vonatkozó szabályok kialakításával és betartásával biztosítja, hogy a személyes adatok kezelésének időtartama ne haladja meg a szükséges és jogszerű mértéket. Az adatok törlésére az alábbi esetekben kerül sor:

  1. A személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték. Amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, és az adat kezelését jogszabály nem teszi kötelezővé, az adatot az Adatkezelő törli.
  2. Az érintett a hozzájárulását visszavonja. Amennyiben az érintett a hozzájárulását visszavonja, vagy az adatok törlését érintett kéri, az Adatkezelő minden esetben megvizsgálja, hogy jogszabály alapján kötelező-e az adatkezelés. Ha igen, a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja. Ha az adat kezelése nem kötelező, de arra az Adatkezelőnek van jogalapja, és az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez, az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adat törölhető-e. Amennyiben az adat kezelését jogszabály nem írja elő, az adat kezelésére a hozzájáruláson kívül az Adatkezelőnek nincs jogalapja, vagy a jogalap ellenére nem indokolt az adat kezelése, az érintett kérelmére az Adatkezelő törli az adatokat. Amennyiben a törlési kérelmet az Adatkezelő megtagadja, erről az érintettet minden esetben tájékoztatja, egyúttal pontosan megjelöli a törlési kérelem megtagadásának jogalapját és a jogorvoslati lehetőségeket is.
  3. Az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen. Amennyiben az adatkezelés alapja az adatkezelő jogos érdeke, az érintett tiltakozhat az adatok kezelése ellen. Ebben az esetben az Adatkezelő az adatokat törli, kivéve, ha bizonyítható, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben az érintett a reklámozási célú adatkezelés ellen tiltakozik, az Adatkezelő az ezzel kapcsolatos adatokat törli.
  4. Bizonyossá válik, hogy az adatok kezelése jogellenes. Amennyiben az adat kezelése jogellenes, azt az Adatkezelő minden esetben törli, mihelyt a jogellenes adatkezelés ténye nyilvánvalóvá válik.
  5. Az adatok törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges, vagy a törlést bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte. Ha a törlés jogszabály alapján kötelező, vagy azt bíróság vagy Hatóság rendelte el, és a rendelkezés jogerős, az Adatkezelő az adatokat törli.
  6. Az adatok tárolásának előre, jogszabályban vagy a hozzájárulásban meghatározott határideje lejárt. Amennyiben az adatkezelés időtartamát jogszabály írja elő, az Adatkezelő az adatokat a jogszabályban meghatározott időtartam elteltével törli.

 

4.6. Adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

V. AZ ÉRINTETTEK JOGAI ÉS ÉRVÉNYESÍTÉSÜK

 

5.1. Az érintettek jogai

Tájékoztatás (hozzáférés). Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatainak kezeléséről tájékoztatást kapjon. Az Adatkezelő az érintettet az adatok felvételekor tájékoztatja az adatkezelésről, emellett a jelen Tájékoztató bármikor elérhető az érintett számára. Az érintett az adatkezelés folyamán bármikor teljes körű tájékoztatást kérhet az adatai kezeléséről. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő az adatok másolatát bocsássa a rendelkezésére.

Helyesbítés. Az érintett kérheti, hogy az Adatkezelő a rá vonatkozó pontatlan adatokat helyesbítse, a hiányos adatot kiegészítse.

Törlés, hozzájárulás visszavonása. Az érintett bármikor visszavonhatja az adatai kezeléséhez adott hozzájárulását, kérheti az adatai törlését. Az Adatkezelő a törlést csak akkor tagadja meg, amennyiben az adatkezelés jogszabályon alapul, vagy az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Korlátozás. Az érintettnek jogában áll az adatkezelés korlátozását kérni, az alábbi esetekben:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Tiltakozás. Amennyiben az adatkezelés az Adatkezelő, vagy harmadik fél jogos érdekének érvényesítésén alapul, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

Adathordozhatóság. Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, feltéve, hogy az adatkezelés automatizált módon történik. Az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok más adatkezelőhöz történő közvetlen továbbítását.

 

5.2. Az érintett jogainak biztosítása, az érintett kérelmeinek kezelése

Az Adatkezelő az érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Kérésre az Adatkezelő a jelen Tájékozatót az érintett rendelkezésére bocsátja, továbbá a Társaság honlapján is elérhetővé teszi. Az érintett számára elérhető a jelen, részletes Tájékoztató is, amelynek tényére és elérhetőségére az Adatkezelő az érintett figyelmét felhívja. Az Adatkezelő rendelkezésére bocsátja a jelen Tájékoztató alapján készített, a legfőbb adatvédelmi szabályokat tartalmazó tájékoztatót.

Az érintett a jogai gyakorlására irányuló kérelmet az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyikén eljuttathatja az Adatkezelőhöz. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás minden esetben tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja (nem teszik meg a kérelem teljesítéséhez szükséges intézkedéseket), a tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját, indokait, és az érintett jogorvoslati lehetőségeit.

Az Adatkezelő a kérelem teljesítését nem köti díj fizetéséhez, a költségek megtérítéséhez.

Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

 

5.3. Jogorvoslat

Az érintett a jogainak sérelme esetén kérheti, hogy az Adatkezelő a jogellenes adatkezelést szüntesse meg, az adatkezelést, az érintett kérelmének elutasítását vizsgálja meg. Az Adatkezelő az érintett ilyen irányú panaszát minden esetben kivizsgálja, és annak eredményéről az érintettet tájékoztatja.

Az érintettek a panaszaikat jelenthetik az 1.1. pontban meghatározott elérhetőségeken.

Az érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is.

Az érintett jogosult jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulni. Az Adatkezelő az érintettet kérelemre részletesen tájékoztatja a per elbírálására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságról, a perindítás lehetőségéről.

 

Impact Alapkezelő Zrt.
Írjon nekünk

© 2015. Impact Alapkezelő Zrt. Minden jog fenntartva.